funeral.bg

Траурен портал София

bg en gr

Информация за кремация

1. Какво представлява кремацията?

Кремирането на телата на покойниците се извършва в нови съвременни кремационни пещи в крематориума в гр. София. За извършване на кремацията, тялото задължително трябва да е в дървен ковчег и в него не трябва да има метални части, предмети и материали. Горивният процес в пещите е напълно автоматизиран и не позволява влизане на повече от един ковчег.

Температурата, при която изгаря тялото, е 800°-1000°С. Средната продължителност на една кремация е около 70 минути. След приключване на горивния процес, костите се охлаждат, смилат се и праха се запечатва в урна.

2. Кога се извършва кремацията?

Кремацията се извършва най-късно до 48 часа след приемане на покойника в крематориума и при условие, че са приети и обработени необходимите документи за извършването й.

3. Какви са необходимите документи за извършване на кремация?
- Препис-извлечение от Акт за смърт.
- Талон за кремация (разрешително) от лекаря, констатирал смъртта, с който декларира, че не намира данни за насилствена смърт и разрешава тялото да бъде кремирано
- Декларация от най-близък наследник в низходящ ред по права линия за желание за извършване на кремация и копие на документа му за самоличност;

Забележка: Наследствената връзка задължително се удостоверява с представяне на копие от документ за родствена връзка: акт за брак, свидетелство за раждане или удостоверение за наследници.

4. Къде може да бъде погребана урната с праха на покойника?

Урната с праха на покойника, съгласно действащата Наредба №2 на Столична община, може да бъде положена в гроб или в урнова стена във всяко едно гробище на територията на страната.
- полагането на урна на територията на гробищните паркове в София се извършва от служители на ОП „Гробищни паркове" в присъствие на близките на покойния, след като гробищната администрация е разрешила право на ползване на гробното място/урновата ниша.
- полагането на урна на територията на гробищните паркове в страната се извършва, след като в администрацията на крематориума бъде представена служебна бележка – удостоверение – оригинал, от управителя на гробищата в съответния град, че урната с праха ще бъде положена в съответното гробище.
 

5. Може ли процесът на кремацията да се наблюдава от близки на покойниците?

За първи път у нас е създадена възможност за наблюдаване на кремацията в специална зала за присъствие на близки на покойниците. Целта е да се показва и утвърждава в съзнанието на обществото, че кремацията е достъпен и едновременно с това достоен начин за раздяла със скъп човек.

6. Могат ли да се кремират домашни любимци?

Не, изгарянето на животни се извършва единствено в екарисажи. На този етап на територията на страната няма изграден крематориум за животни.